Festina Lente Bridge สะพานสู่สถาบันศิลปะ

สะพาน Festina Lente สะพานคนเดินกับหลังคาอันใหญ่ตรงกลาง ที่เชื่อมสู่ The Academy of Fine Arts ในซาราเยโว (Sarajevo) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โดยสะพานนี้มีชื่อเรียกว่า Festina Lente ...

Read More