ศิลปะ Street Art แบบ Interactive

Interactive Street Art ภาพ 3 มิติ ที่สร้างสรรค์บนกำแพงข้างถนน โดย Ernest Zacharevic ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของภาพวาดใน Penang ประเทศมาเลเซีย ได้วาดและจัดวางองค์ประกอบให้ผู้พบเห็นอยากมีส่วนร่วมกับภาพ มีการใช้จักรยาน เก้าอี้ ...

Read More